Thursday, November 6, 2008

7. november - suurus

Raivo Suni ''Kas Kross oli viimane Suur Eestlane?''

Rahvus on kujutlus, mis tekib nende inimeste peades ja südametes, kes tajuvad end mingi nähtamatu kogukonna osana. Kogukonnal on samad väärtushinnangud ja vaated elule, mida suuresti mõjutab meedia. Meedia loob tingimused aruteludeks ja dialoogideks, see ühendab inimesi, kogukondi ja rahvuseidki, kes muidu on teineteisest eraldatud nii aja kui ruumi poolt. Meedial on ülisuur võim inimeste üle ning seda kasutataksegi avalikkuse mõjutamiseks. Samas kasvatab see mõjutusvahend nii rahvustunnet, spekuleerivate ja arutlevate inimeste arvu kui ka kriitikat. Kirjaoskuse paranemise, linnastumise ja elutaseme tõusu tõttu sai meedia massidele kättesaadavaks ja tekkis massimeedia, aga läbi massimeedia on lihtne teostada propagandat, mille põhjuseks on soov kontrollida inforuumi ja seeläbi kogukonnatunnetust. Ajaloost on teada mitmeid seiku, mil suleti massiliselt ajalehti nende sisu tõttu, mis läksid vastuollu propagandamasinaga.
Taunitav on meedia keskendumine üksikutele huvigruppidele, mille tõttu võib osa ühiskonnast kaotada ligipääsu sotsiaalsele dialoogile. Sellepärast on vajalikud alternatiivsed vaated ning ajad, kus rahvuskogukonna enesetaju moodustasid 1-2 telekanalit, on möödas. Ühe keskmega meediasüsteem hakkas lagunema 1980ndatel, kui avati elektroonilise meedia turg ja paljudesse riikidesse tekkis telekanaleid juurde. Ka satelliittelevisiooni areng ja sel kümnendil toimuv üleminek digitaaltelevisioonile pakub suuremaid võimalusi, sest pakutavate ja vastuvõetavate programmide valik mitmekordistub. See on märkimisväärselt parandanud maaelanike valikuvõimalusi.
Samal ajal võib valikuvõimaluste kasvamine kaasa tuua vaatajaskonna killustumise, kui pole võimalik tekitada ühtset suurt auditooriumi selle liikmete huvide erinemisel. Meedia mõjutatavad mitte üksnes ei killustu, vaid ka polariseeruvad ja koonduvad ühtede ja samade meediakanalite (ja nende tüüpide või stiilide) ümber. Igal kanalil on oma nägu, millega vaataja, lugeja või kuulaja samastub. Niisuguse polariseerumise tõttu tekivad erinevad huvigrupid, mille omavahelisel suhtlusel võib esineda raskusi, kuna puuduvad ühised huvid, tõekspidamised ja väärtushinnangud. Enam pole ühiseid üldisi tõekspidamisi, mis sobiksid kõigile inimestele ja enam pole kangelasi, kes mõjuks kõigile sarnaselt.
Seega võib öelda, et Jaan Kross oli viimane Suur Eestlane. Suurteks võivad saada need, kel õnnestub luua ühendus mitmete väärtuskogukondade vahel, mis on väga keeruline. See on võimalik inimestel, kes on juhtivad figuurid rahvuslike hädade korral, kes toovad rahvale lootust, alalhoiuvõimet, suunataju ning kes suudavad suhestuda ühiskonnaga väga laial määral.

No comments:

Followers

Blog Archive