Tuesday, April 21, 2009

OUDEKKI LOONE: paragrahv 58 tagasitulek

EPL 20. veebruar 2009

Autor: Oudekki Loone, poliitikateaduste doktorant Tallinna ja Bologna ülikoolis


Võõrsõnad tekstis (Võõrsõnade leksikoni alusel):

 1. absoluutne – tingimatu, piiramatu, sõltumatu igasugusest suhtest; täiuslik, täielik

 2. agitatsioon – kihutustöö; eesmärgikindel veenmine kõigi võimalike võtetega

 3. analoogia – sarnasus; üldiselt erinevate esemete, nähtuste või mõistete teatavate tunnuste sarnasus või samalaadsus

 4. analüüs – algosadeks või -tunnusteks lahutav uurimine, eritlus

 5. argument – loogiline põhjend, millele tugineb mingi otsustuse tõestus; tõestuse eeldus

 6. aspekt – vaatekoht, seisukoht, millelt käsitletakse esemeid, nähtusi, mõisteid; nähtuse üks külg

 7. autor – isik, kes on loonud kirjandus-, kunsti-, teadus-, tehnilise vm teose

 8. autoritaarsus – võimutäius; autoriteedikultus

 9. bande- kamp; jõuk; salk (neg tähendus)

 10. blogi – ajaveeb; veebipäeviku formaadis koduleht

 11. demokraatia – rahva võim; poliitilise korra vorm, kus riigi juhtimine toimub rahva valitud saadikute kaudu, eksisteerivad kodanikuvabadused ja demokraatlikud õigused

 12. definitsioon – määratlus; mõiste oluliste tunnuste lühiesitus

 13. doktorant – doktorantuuris õppija

 14. eksistents – olemasolu, olemine

 15. fašism – juhikultust, militarismi ja rassismi propageeriv poliitiline vool; äärmuslik diktatuurivorm Itaalias

 16. fraktsioon – ühte parteisse kuuluvad saadikud parlamendis; erimeelne rühmitus parteis

 17. föderalist – föderalismi pooldaja (föderalism – riikide ühinemise või ühendamise põhimõte, mille kohaselt moodustatakse liitriike)

 18. füürer – natsionaalsotsialistliku partei juht fašistlikul Saksamaal

 19. iroonia – peen varjatud pilge; väljendusviis, kus teesklevalt väidetakse vastupidist sellele, mida tõeliselt mõeldakse, ning sõna kasut vastupidises tähenduses

 20. kommentaar – selgitav märkus mõne teksti või raamatu juurde; arvamusavaldus mingi sündmuse, kellegi sõnavõtu vm kohta

 21. konfiskeerima - sundvõõrandama

 22. koodeks – seaduste kogu; õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

 23. kriminaalne – kuritegevusega seotud; kuritegelik

 24. liider – juht, eriti poliitilise erakonna või mingi muu organisatsiooni juht; võistlustel esikohal olija

 25. lojaalsus – riigitruudus; ustavus, usaldatavus

 26. loogika - mõtlemiskunst

 27. mass – 1) vormitu aine; 2) suur hulk, kamp, salk, suur rahvahulk; 3) keha moodustava aine hulk

 28. materjal – aines, mis on vajalik millegi valmistamiseks, ehitamiseks, tootmiseks vm tegevuseks; millegi aluseks või tõestuseks olevad andmed vm allikad

 29. paragrahv – nummerdatud lõik vm jaotis tekstis, eriti seadustes ja määrustes

 30. parlament – riigi või omavalitsusliku allüksuse kõrgeim seadusandlik esinduskogu, koosneb ühest või kahest kojast

 31. partei – erakond; poliitiline organisatsioon, mis ühendab ühetaolise maailmavaate ja lähedaste huvidega inimesi

 32. poliitika – riigijuhtimiskunst; ük ja riigi toimimist korraldav sihiteadlik ja järjekindel tegevus, mille eesmärgiks on riigivõimu omandamine, kasutamine ja säilitamine

 33. politoloog - poliitikateadlane

 34. praktika – erialane tegevus; tegelik kasutus: vilumus; kogemused; tegelikkus

 35. preambul(a) – rahvusvahelise lepingu vm dokumendi sissejuhatus, sissejuhatav osa

 36. propaganda – ideede/õpetuste/vaadete levitamine; sihikindel selgitustöö mingi veendumuse, maailmavaate, harrastuse, kaubaartikli jne jaoks suurema poolehoidjate hulga võitmiseks

 37. publitseerima – välja andma; trükis avaldama; üllitama

 38. rituaal – usu- või kombetalituse kindlakskujunenud kord, ka kombetalitus ise (riitus)

 39. rutiin – üksluine korduvus, juurdunud harjumus

 40. situatsioon – olukord, seisund, seisukord

 41. stabiilsus – püsivus, muutumatus

 42. teooria – teadusliku teadmise kõrgeim vorm, kogemuste ning praktika loogiline üldistus; mingi teadusharu juhtivate ideede süsteem; mõtlemistulemuste enam-vähem terviklik loogiline süsteem, mis inimese mõttetegevusena vastandub praktikale kui materiaalsele tegevusele

 43. territoriaalne - maa-alane

 44. traktaat – uurimus, üksikküsimuse teaduslik käsitlus; rahvusvaheline leping

 45. tüüp – algkuju, põhivorm; mingite ühiste tunnuste või omaduste järgi eristatav rühm; eeskuju, endasarnaseid esindav näidis; üldistatud kuju kirjanduses ja kunstis

 46. vorm – kuju; välimus; avaldumislaad, -moodus, -viis


68/732, st võõrsõnade protsentuaalne kogus 9,3%


Võõrsõnad tunnuste järgi:


Sõna alguses nõrk sulghäälik

Eesti keeles tavatud häälikühendid

Võõrtähed (c, w, x, y, f, z, ž, š)

Rõhk kaugemal esisilbist

Pikk vokaal/diftong sõna lõpus

O kaugemal kui esisilp

bande

eksistents

definitsioon

absoluutne

agitatsioon

agitatsioon

blogi


fašism

analüütiline

analüüs

analoogia

demokraatia


fraktsioon

aspekt

definitsioon

autor

definitsioon


föderalist

autoritaarsus

fraktsioon

definitsioon

doktorant


füürer

definitsioon

iroonia

doktorantkonfiskeerima

demokraatia

kommentaar

fraktsioon
fašism

politoloog

iroonia
fraktsioon

rituaal

politoloog
iroonia

rutiin

konfiskeerima

situatsioon

kriminaalne

traktaat

lojaalsus


partei


poliitika


politoloog


preambul(a)


publitseerima


rituaal


rutiin


situatsioon


stabiilsus


teooria


territoriaalne


traktaat(argument, koodeks, loogika, mass, materjal, paragrahv, parlament, praktika, propaganda, tüüp, vorm)

Sunday, April 5, 2009

Tuglas

''Nägin lillesid ta käes, nägin sandaale ta jalas, nägin õisi, mis ta tallas, nägin juuksekiharaid ta kõrva kohal, kuid teda ennast tervena ei suutnud ma näha.''
''Maailma lõpus''

Peamine põhjus just selle marginaali valimiseks oli seos tänapäeva ja üldse kogu inimajalooga. Kaaslasi tervikuna näha on raske, sest inimesed on üldiselt ebaobjektiivsed ja kallutatud, olukordi ega ka inimesi ei hinnata adekvaatselt ja nähakse vaid seda, mis momendil rohkem meelepärane tundub olevat.

Noor meremees Kaspar nägi samuti noort tüdrukut, olgugi, et hiiglast, kuid tema jaoks oli ta lihtsalt lummav. Tema jaoks oli kõik hea ja muutus aina paremaks, nähes, et hiidneitsi vastab tema tunnetele. Nende lugu oli nagu muinasjutt, kuni inimene märkas, et vahest polegi kõik nii ilus. Ja seda vaid seetõttu, et hakkas väsima. Talle ilmnesid ka tüdruku halvemad küljed, eriti fakt, et too ei lase ilmselt enne mehest lahti, kuni ta surnuks on piinanud. Loo lõpule lähenedes hakkas mees viimaks nägema, millises ohus ta on, tema pilk avardus ja meresõitjana oli temas piisavalt julgust, pealehakkamist ning ka ellujäämistahet, et end päästa ja oma rada edasi käia.

Igaühel pole julgust näha seda, mis tegelikult ta ees seisab. Kaspar suutis probleemiga tegeleda, iseasi, kui hästi kogu selle juhuse tagajärjed talle mõjusid. Enne, kui oma elu kogu täiega kellegi teise kätesse usaldada, tuleks põhjalikult mõelda.Followers

Blog Archive